Reklamační řád

Reklamační řád společnosti STOFI, spol. s r. o.

pro vyřizování práv z odpovědnosti za vady prodané věci, kdy kupujícím je konečný spotřebitel

1 . Tento reklamační řád řeší vyřizování práv z vadného plnění prodávané movité věci, zboží, ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a dále v souladu s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

3. Kupující je povinen prodávanou věc s potřebnou péčí při převzetí ihned prohlédnout, což platí přiměřeně i v těch případech, kdy vady prodávané věci jsou zjistitelné až po otevření obalu kupované věci. Pokud obal nese známky poškození, je třeba vždy provést zápis do předávacího listu dopravce a následně prodávajícímu oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Reklamace týkající se objemu dodávky nebo mechanického poškození při neporušeném obalu budou přijímány nejdéle do 48 hodin od převzetí zboží.

4. V případě, že věc při převzetí kupujícím má zjevné vady, tj. není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny prodávané věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo mohl vědět, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V takovém případě jde vada k tíži kupujícího.

5. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věcí v záruční době (záruka za vady). Záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. V případě, že výrobce poskytuje na výrobek záruční dobu delší než je zákonem stanovených 24 měsíců, je možné uplatňovat vady z prodaného zboží i v takové lhůtě, ale pouze v takovém případě, kdy budou dodrženy podmínky možnosti reklamace stanovené výrobcem.

6. Záruka na prodané věci se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

7. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo v návodu k ní vyznačena lhůta použitelnosti zboží a pokyny, vymezující oblast a způsob použití prodané věci, nelze uplatnit záruku v případech, kdy byla prodaná věc použita po uplynutí této lhůty, nebo nebyly splněny pokyny návodu.

8. Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo a dále identifikaci a množství prodané věci a datum prodeje. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje na místo záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci, obsahující uvedené údaje.

9. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, a to bez zbytečného odkladu, kdy měl možnost si věc prohlédnout, nejpozději však do uplynutí stanovené záruční doby. Kupující je povinen vytknout zjištěné zjevné vady prodané věci zásadně před jejím použitím (zabudováním, instalací). Na reklamace barevných a rozměrových odchylek, vad povrchové úpravy a jiných zjevných vad prodané věci po jejím použití (zabudování či instalaci) nelze brát zřetel. Zabudováním či instalací zákazník souhlasí s kvalitou a vlastnostmi daného zboží.

10. Koupi reklamované věci je kupující povinen prokázat záručním listem nebo dokladem o nákupu a dodat reklamovanou věc na svoje náklady do místa prodeje na adresu: Šedesátá 7033 (budova 55 areál Svit), 760 01 Zlín

11. Ve včasné reklamaci musí kupující jednak vytknout konkrétní vadu (vady) pro dané věci, resp. označit vadné vlastnosti věci či okolnosti, které brání jejímu použití, jednak musí sdělit, jaké konkrétní právo z vadného plnění vůči prodávajícímu uplatňuje.

12. Splní-li kupující předpoklady pro reklamaci vady podle tohoto reklamačního řádu, prodávající přijme reklamaci k vyřízení. V opačném případě reklamaci odmítne. V jednoduchých případech prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 30 pracovních dnů. Osobou kompetentní k rozhodnutí o reklamaci na straně prodávajícího je pracovník reklamačního střediska.

13. Jde-li v oprávněné reklamaci o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupit od kupní smlouvy.

14. Jde-li v oprávněné reklamaci o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Tatáž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí se považuje, pokud se stejná vada vyskytne znovu po předchozích třech opravách. Za větší počet vad lze v závislostech na okolnostech konkrétního případu považovat alespoň čtyři vady věci, kdy kupující pro tento větší počet vad nemůže věc dlouhodobě užívat, takže od něho nelze spravedlivě požadovat, aby nadále trpěl takové omezení.

15. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit, pokud kupující oznámil vadu věci včas.

16. Práva z odpovědnosti za vadné plnění, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

17. Dojde-li k výměně zboží na základě uznané reklamace, běh záruční doby se přerušuje na dobu, po kterou se reklamace vyřizovala. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných dokladů apod.) Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů od kupujícího. Prodávající se s kupujícím mohou domluvit na prodloužení doby vyřízení reklamace.

19. Další ustanovení, která nejsou zmíněna v tomto Reklamačním řádu se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele dle platného znění.

20. Prodejce není servisním střediskem pro značky, které nabízí. Prodejce řeší pouze reklamace, které mohou vzniknout u jeho zákazníků či obchodních partnerů. Prodejce nezajišťuje servisní zásahy mimo reklamační řízení.

STOFI, spol. s r. o. IČ: 25515128

Ve Zlíně 8.1.2020